Adatvédelmi szabályzat

A PLS Support Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) előírásaival összefüggésben a www.ittasvezetesugyved.hu weboldal látogatóit a weboldal böngészése során a látogatókat érintő adatkezelési tevékenységekről az alábbiak szerint tájékoztatja.

1. Az adatkezelő

Neve: PLS Support Kft.

Képviseli: Nagy Piroska ügyvezető

Székhely: 1085 Budapest, József körút 17. / A.

Telefon:+36 20 246 1230

E-mail cím: info@ingatlan-adas-vetel.hu

2. A kezelt adatok köre

A weboldalon elhelyezett kisméretű szövegfájlok ún. sütik által technikai információk kerülnek rögzítésre a weboldal meglátogatásával kapcsolatosan, amelyek részben a weboldal alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához feltétlenül szükséges információk, részben pedig funkcionális/preferenciális célokat szolgálnak. A sütik által gyűjtött információk a látogatót személyében nem azonosítják, azonban számítógépét és internetkapcsolatát felismerhetővé teszik a következő látogatás alkalmával, vagy akár ettől függetlenül, más weboldalak böngészése során is.

 

A www.ittasvezetesugyved.hu weboldalon kétféle süti található: egyfelől azok, melyeket az adatkezelő helyezett el (elsődleges sütik), másfelől azok, melyek nem a weboldalt működtető adatkezelőtől, hanem valamely harmadik féltől származnak. Az adatkezelő kizárólag a weboldal biztonságos működéséhez elengedhetetlenül szükséges, valamint a működést támogató (funkcionális) sütiket alkalmaz.

 

A weboldalon a következő harmadik féltől származó sütik rögzítenek személyes adatokat: Google Analytics, Facebook. Ezek részben ugyancsak a weboldal biztonságos működéséhez elengedhetetlenül szükséges, valamint a működést támogató (funkcionális) sütik, amelyek a weboldal forgalmával, a böngészés időtartamával és helyével kapcsolatos információkat rögzítenek.

 

A sütiken túlmenően az adatkezelő abban az esetben is kezelheti az Ön személyes adatait, ha a weboldalon közzétett elérhetőségeink valamelyikén felveszi velünk a kapcsolatot.

 

A weboldal működtetése során különleges kategóriába tartozó adatokat nem kér, és nem kezel. Különleges kategóriába tartozó adatok kezelése csak az érintett kifejezett hozzájárulásával lehetséges. ezért telefonon és e-mailben ilyen adatokat nem kérünk, azok önkéntes beküldése esetén pedig csak abban az esetben tudjuk feldolgozni a kérését, ha az üzenetben szerepel a következő nyilatkozat: „A www.ittasvezetesugyved.hu weboldal adatkezelési tájékoztatóját elolvastam és megértettem, és az itt megadott különleges kategóriába tartozó személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok abból a célból, hogy az oldal üzemeltetőjének munkatársa megkeresésemre választ adhasson.”

3. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelő személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatok tárolásának időtartamáról, illetve időtartam meghatározásának szempontjairól az alábbi táblázatban ad tájékoztatást:

Az adatszolgáltatás nem kötelező. A böngésző megfelelő beállításával a sütik letilthatók; az összes süti letiltása esetén előfordulhat, hogy nem minden funkció fog megfelelően működni a weboldalon. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során Ön nem adja meg személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk kérdéseit megválaszolni.

4. A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek

Az adatkezelő ügyvezetője és feladatkörüknél fogva arra feljogosított személyes közreműködői rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő a telefonos kapcsolattartás és az elektronikus levelezés vonatkozásában adatfeldolgozóként a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cégjegyzékszáma: cg. 01-10-041928; honlap: www.telekom.hu), a postai levelezés vonatkozásában pedig a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463; honlap: www.posta.hu) szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatkezelő tárhelyszolgáltatója a Hostinger International Ltd. (székhelye: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cyprus https://www.hostinger.com/privacy-policy

5. Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelő a sütikben tárolt információkat nem kapcsolja össze az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokkal.

Az adatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: vírusvédelem, tűzfal, jelszóvédelem.

6. Az érintettek jogai

Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, kinek adja át (adott esetben), valamint másolatot kérhet az adatkezelő által tárolt adatokról.

A helyesbítéshez való jog: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

A törléshez való jog: Ön kérheti az adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; ha Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik; vagy ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik, de ellenzi azok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását; ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A tiltakozáshoz való jog: Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

– postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

– cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– web: www.naih.hu

Az érintett – panasztételi jogtól függetlenül – bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján a Fővárosi Törvényszék (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) előtt indítható meg.